Bases legals i Tractament de dades sorteig cursa Mont Rodón 2020

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROMOCIÓ

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
MÚTUA DE TERRASSA, M.P.S, d'ara endavant L’Asseguradora MútuaTerrassa, amb domicili en Av. de Jacquard 36 de Terrassa, amb CIF V08413460, organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d'ara endavant, “la Promoció”) d'àmbit de la província de Barcelona, a desenvolupar entre els participants de la cursa Mont-Rodón, així com els seus amics i familiars, majors d'edat d'acord amb el que es disposa en l'apartat de requisits per a participar.

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La Promoció s'iniciarà el dia 1/2/2020 i finalitzarà el dia 10/2/2020

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
- Podran participar aquelles persones inscrites en la cursa Mont-Rodón 2020 de Matadepera, així com els seus familiars i amics que es registrin en la promoció a través d'un formulari web.
- Les dades personals amb dels participants que emplenin el formulari d'inscripció, hauran de ser dades veritables.
- Els Participants només podran inscriure's una vegada en la present promoció.
La mecànica de la Promoció consisteix en:
- Els participants de la cursa rebran un fulletó publicitari de l’Asseguradora MútuaTerrassa en el qual apareix un codi QR per a inscriure's en la promoció.
- Escanejant el codi QR s'accedeix a un formulari de la següent pàgina web: https://basicfront.easypromosapp.com/p/944607 en el qual hauran d'inscriure's. Aquest formulari es pot compartir als seus familiars i amics perquè també participin en el sorteig
- La data màxima per a inscriure's és el dia 9 de febrer de 2020.
- El sorteig se celebrarà el 10 de febrer de 2020

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Es triarà 1 guanyador/per sorteig aleatori el dia 10 de febrer de 2020.

La selecció del guanyador es realitzarà de manera aleatòria a través de la plataforma Easypromos. Easypromos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova d'això emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat dels quals és inalterable per l'organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l'organitzador.
El guanyador/a obtindrà com a premi: un val regal de la botiga Benitosports de l'Avinguda de Jacquard, 91 de Terrassa per valor de 100€
El nom del guanyador/guanyadora es publicarà en la web de l’Asseguradora: www.lasseguradora.com en l'apartat de Notícies.
La comunicació amb el guanyador serà a través del seu telèfon mòbil o bé, a través del seu e-mail

5.- LIMITACIONS
Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre el premi atorgat en virtut d'aquesta Promoció.
No podran participar en la Promoció els treballadors de l’Asseguradora MútuaTerrassa, així com qualsevol altra persona física que hagi participat directa o indirectament en l'organització d'aquest Concurs o hagi estat involucrat directa o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).
El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants.
L’Asseguradora es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.
Seran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumit per l’Asseguradora en les presents Bases Legals.
S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per a efectuar qualsevol reclamació motivada. L’Asseguradora es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.


6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no l’imitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus que poguessin sofrir els Participants, guanyador o tercers.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de L’Asseguradora i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

7.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

7.1.- Identificació del titular responsable del tractament:

MÚTUA DE TERRASSA, MPS (d’ara en endavant MÚTUA TERRASSA), amb NIF núm. V08413460 i domicili social Terrassa (08221), Pl. Doctor Robert núm. 5.

Delegat de Protecció de Dades: dpd@mutuaterrassa.cat

7.2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

Les finalitats del tractament de les seves dades són:

  • La gestió del sorteig en el que vostè participa.
  • L'enviament d' informació comercial sobre productes de la mutualitat.

Bases legals per al tractament: La base legal per al tractament és la seva autorització que es considera atorgada en acceptar la present política de protecció de dades i l’interès legítim de la mutualitat per l’enviament de comunicacions de caràcter promocional.
En aquest respecte l’informem que vostè podrà manifestar el seu desig de no rebre més comunicacions per part de la mutualitat en cada enviament rebut on s’especificarà la manera de fer-ho.

El termini de conservació: Les dades es conservaran durant els terminis de prescripció d’accions de reclamació legal (5 anys).

7.3.- Destinataris de les dades personals

L’entitat comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:
Per obligació legal: a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

7.4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
- Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
- En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
- Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (APDCAT http://apdcat.gencat.cat/ca/inici o AGPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

7.5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

8.- CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa.