Política de privacitat

Política de privacitat usuaris
Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per L´ASSEGURADORA MUTUA DE TERRASSA. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que LA MUTUALITAT es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.
Data última actualització: 1/05/2018

1.- Identificació del titular responsable del tractament:
El titular responsable del tractament de les dades:
MUTUA DE TERRASSA Mutualitat de Previsió Social,(d´ara en endavant, L'ASSEGURADORA marca comercial de MÚTUA DE TERRASSA), amb NIF núm. V08413460 i domicili social a Terrassa, Pl. Doctor Robert, núm. 5.
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@mutuaterrassa.cat

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació
A LA MUTUALITAT tractem les dades personals dels nostres usuaris per a les següents finalitats:
- Per atendre qualsevol sol•licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte.
- Per elaborar anàlisis estadístiques, mesuraments i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per la mutualitat, els usuaris i les seves necessitats, tendències, interessos i preferències.
- Per remetre comunicats comercials: L'Usuari podrà manifestar en qualsevol moment, el seu desig de no rebre més comunicacions comercials seguint les instruccions que s'indiquen en el peu de cadascuna de les comunicacions remeses.
Las bases legals per al tractament son:
•La base legal per al tractament és l'autorització de l'usuari que es considera otorgada en acceptar la present política de protecció de dades, i l'interès legítim de LA MUTUALITAT per a l'enviament de comunicacions comercials.
•El termini de conservació: Les dades es conservaran mentres no es sol.liciti la seva eliminació.

3.- Destinataris de les dades personals
LA MUTUALITAT comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:
Per obligació legal: a jutges, tribunals que ho sol•licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.
4.- Drets dels titulars de les dades
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LA MUTUALITAT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l´ASSEGURADORA, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.
Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol•licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició
En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, LA MUTUALITAT aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il•lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.