Sorteig assegurança de Salut "gratuïta"

Amb motiu del 25è Aniversari de l'assegurança de Salut de l'Asseguradora MútuaTerrassa, volem celebrar-ho amb tots els nostres clients de salut i sortegem un any de l'assegurança de salut gratuïta i per a 10 mutualistes.


Bases Legals del sorteig – Un any d'assegurança de salut gratuïta

El Premi
Un any d'assegurança de salut gratuïta, de la modalitat que tingui contractada el mutualista
Premi per a 10 mutualistes

Bases Legals del sorteig:

Primera.- L'entitat MÚTUA DE TERRASSA MPS, en endavant L'ASSEGURADORA MútuaTerrassa, amb domicili social a Terrassa, carrer de Sant Antoni, 32, i amb NIF V08413460, posa en marxa una acció, dirigida a tots els mutualistes de salut, que tinguin l'assegurança en vigor, mitjançant la qual rebran la carta de comunicació de la renovació de la seva assegurança de salut i on se'ls comunica aquest sorteig.

Segona.- L'acció consistirà en la participació en un sorteig d'una assegurança gratuïta durant un any, i en la modalitat que tingui contractada el mutualista.

Tercera.- Participaran en el sorteig exclusivament el mutualista de la pòlissa de salut en vigor, tant persones físiques com jurídiques.
Per participar cal tenir la pòlissa de salut en vigor i no es poden tenir rebuts pendents de pagament. Els mutualistes amb rebuts pendents s'exclouran del sorteig. En cas que algun dels guanyadors tingués algún rebut pendent de pagament, no serà vàlid i s'escollirà al primer suplent.

La participació és gratuïta, i en cap cas suposa cap tipus de cost.

Del sorteig estan excloses les empreses i particulars que tinguin les condiciones de pòlisses col·lectives de salut, així com els empleats de qualsevol empresa de MútuaTerrassa

Quarta.- El sorteig es realitzarà el dia 14 de gener de 2022, a través de l'aplicació informàtica de l'empresa Easypromos S.L. (https://www.easypromosapp.com). És una aplicació de promocions i concursos en línia, certificada per fer sortejos aleatoris
L'Asseguradora utilitzarà una llista numerada dels mutualistes de salut amb dret a participar en el sorteig i entre tots ells, l'aplicació d'Easypromos triarà 1 número a l'atzar que correspondran al guanyador del premi.
Així es farà 10 vegades consecutives fins a obtenir els 10 guanyadors.

També es triaran en cada uns dels sortejos dos números més a l'atzar que tindran la consideració de suplents, primer i segon de cada premi, per al cas que el guanyador renunciï al premi obtingut, tingui algun rebut pendent de pagament, o no compleixi els requisits de les bases del concurs o no es pugui contactar amb ell.

Cinquena.- Per a l'entrega del premi l'Asseguradora es posarà en contacte amb els 10 guanyadors dels sortejos, informant-los de la seva sort i el procediment per gaudir de l'assegurança gratuïta.
El premi no es podrà canviar pel seu valor en metàl·lic.
El premi és intransferible, és a dir, en cas que per qualsevol circumstància el premiat no pogués o volgués acceptar el premi, o renunciés al mateix, automàticament el guanyador passaria a ser el segon agraciat i en el seu defecte el tercer. Si cap dels 3 premiats acceptés el premi d'aquest sorteig, quedaria desert sense guanyador.

L'Asseguradora queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas d'existir alguna errada en les dades facilitades pel propi agraciat del sorteig que impedeixi la seva identificació.
Igualment, no respondrà de possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar el gaudiment del premi.

Sisena.- Dades Personals
La seva participació en el sorteig suposa el seu consentiment perquè L'Asseguradora MútuaTerrassa, utilitzi les seves dades per a realitzar el sorteig. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió, així com d'altres drets reconeguts a la normativa, enviant un correu a dpd@mutuaterrassa.cat. Per a més informació, pot consultar la nostra política completa de protecció de dades al nostre web www.lasseguradora.com, Política General de Privacitat.

Setena.- La participació en el sorteig i l'obtenció del premi suposa l'acceptació de les presents bases inclosa l'aplicació de la normativa fiscal que resulta d'obligatòria aplicació, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi l'Asseguradora MútuaTerrassa.

Vuitena.- L'Asseguradora es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi que redundi en el bon fi de l'acció quan apareixen causa justa o motius de força major que impedeixin dur a terme ell lliurament del val, en la forma que es determina en les presents bases del sorteig.

Així mateix es reserva la facultat d'adoptar totes aquelles mesures que consideri oportunes per a evitar qualsevol conducta que tingui com a finalitat actuar en frau del present sorteig. Derivant com a primera i immediata conseqüència l'exclusió del participant en el sorteig.

Novena.- El mutualista guanyador/a, autoritza a l'Asseguradora MútuaTerrassa a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms i imatge en el web i xarxes socials de l'Asseguradora i en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el premi obtingut sense que aquesta utilització li doni dret a cap remuneració o benefici a banda del premi obtingut.

Desena.- Per a qualsevol controvèrsia s'aplicarà la legislació espanyola en la matèria.
Per a quants dubtes puguin derivar de la interpretació i execució del present document, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Terrassa amb renúncia expressa a qualsevol altre tipus de jurisdicció que pogués correspondre'ls.