L’assegurança Col·lectius convenis és obligatòria i específica per a cada conveni. Té com objectiu protegir l’equip humà de la teva empresa i alhora evitar als teus empleats les preocupacions per al futur de les seves famílies, en els incidents derivats de la vida professional.
Cada any actualitzem els capitals coberts de cada conveni, segons les dades publicades oficialment.
El càlcul de preu on-line contempla una base de dades amb els capitals de mort i incapacitat descrits en els convenis col·lectius sectorials i actualitzats anualment.

 • Cobertures Plus

 • Serveis addicionals

 • Atenció telefònica 24 h

Cobertures incloses a l'assegurança Col·lectius convenis

 • Mort per accident

 • Invalidesa permanent parcial

 • Invalidesa permanent total

 • Invalidesa permanent absoluta

 • Gran invalidesa

 • Cobertures Plus

  Mort per infart de miocardi originat en l’àmbit laboral.

 • Cobertures Addicionals

  • Cancel·lació de bestretes: cobertura dels deutes que tingui un treballador amb l’empresa per motius de bestretes salarials, o deutes d’altra naturalesa i que quedin pendents a causa de la mort del treballador.
  • Gestió per a l’obtenció de documentació del Registre Civil: sense cap cost per al beneficiari.
  • Gestió per a l’obtenció d’atestats i diligències judicials: en cas que sigui necessàri es gestionarà, a compte de l’import de la indemnització, l’obtenció dels atestats i diligències judicials oportunes.
  • Atenció telefònica 24 hores, com a servei d’orientació al client per a la tramitació del cobrament de la prestació.

Documentació Col·lectius Convenis

Condicionat específic de l'assegurança

Exclusions

Queden excloses de cobertura aquelles persones que, en el moment de subscripció de la pòlissa, portin més de 6 mesos de baixa laboral o estiguin tramitant algun tipus d'invalidesa.

Durada

L’assegurança és anual renovable, amb data d'1 de gener de cada any.

Quota i rebut mínim

 • Quota neta mínima anual: 60 €
 • Rebut net mínim: 60 €
 • Rebut net mínim per ampliacions d’assegurats / regularització prestacions: 20€

Descomptes

Núm Assegurats Descompte

5-10

5%

11-25

10%

26-50

15%

51-100

20%

Dubtes i respostes

Perquè és obligatòria pel Conveni Col·lectiu. La no contractació, suposa un incompliment de les obligacions de l'empresa amb els treballadors que pot ser considerat una falta molt greu, amb multa de 6.251 a 187.515 euros.

És un assegurança innominada i garanteix a tots els treballadors donats d'alta en Seguretat Social, sense necessitat d'identificar-los.

L’Asseguradora actualitzarà automàticament les cobertures del convenis sectorials provincials, autonòmics i estatals. En el cas de convenis privats, la pròpia empresa comunicarà els respectius canvis.