Perquè és obligatòria pel Conveni Col·lectiu. La no contractació, suposa un incompliment de les obligacions de l'empresa amb els treballadors que pot ser considerat una falta molt greu, amb multa de 6.251 a 187.515 euros.

És un assegurança innominada i garanteix a tots els treballadors donats d'alta en Seguretat Social, sense necessitat d'identificar-los.

L’Asseguradora actualitzarà automàticament les cobertures del convenis sectorials provincials, autonòmics i estatals. En el cas de convenis privats, la pròpia empresa comunicarà els respectius canvis.