Política general de privacitat de l’ASSEGURADORA

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes fonamentals per la nostra Mutualitat. Seguidament us informem de la nostra política de privacitat, en funció de les dades i finalitats per les quals són recollides.
La nostra pàgina web conté tal com especifica en diferents apartats, la política establerta, tant per dades recollides a través de la mateixa, com les recollides a través d’altres mitjans de comunicació siguin telemàtics o en format paper.
La present política podrà variar en el temps en funció de canvis legislatius, criteris jurisprudencials o de les autoritats de protecció de dades, pel que la Mutualitat es reserva la possibilitat de modificar-la en funció dels eventuals canvis descrits.

Identificació del titular responsable del tractament

MÚTUA TERRASSA Mutualitat de Previsió Social, (d’ara endavant, L'ASSEGURADORA marca comercial de MÚTUA TERRASSA), amb NIF núm. V08413460 i domicili social a Terrassa, carrer de Sant Antoni, 32

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@mutuaterrassa.cat

1. Política de privacitat usuaris de la web, sol·licitants de pressupostos, cotitzacions i prestacions contractuals

1.1. Finalitat del tractament

Per atendre qualsevol sol·licitud que ens arribi a través de formularis habilitats o per altres mitjans de comunicació.
Per avaluar el risc de la sol·licitud en funció de les dades que l’interessat ens proporciona.
Per elaborar anàlisis estadístiques i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per l’empresa, interessos, preferències i necessitats dels usuaris.
L’enviament de comunicacions comercials. L’usuari podrà manifestar el seu desig de no rebre comunicacions, de la manera indicada en el peu de cadascuna de les comunicacions remeses.

1.2. Bases legals pels tractaments descrits

Per les noves sol·licituds, el seu consentiment en acceptar la política de privacitat i l’enviament de comunicacions comercials.
La relació contractual per atendre aquelles sol·licituds relacionades amb serveis contractuals, com abonaments i altres prestacions derivades de la relació.

1.3. Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran indefinidament mentre l’usuari no sol·liciti la seva supressió.
En el cas que la sol·licitud es faci dins del marc de la relació contractual existent o derivin en una eventual contractació, es conservaran mentre duri la relació de serveis i una vegada finalitzada, durant els terminis establerts legalment per la prescripció de qualsevol acció civil o penal de reclamació.

1.4. Destinataris de les dades personals

La Mutualitat podrà comunicar les dades tractades a altres organismes o entitats del sector assegurador amb finalitats estadístiques o de lluita contra el frau, així com per raons de reassegurament o coassegurament, segons estableix la Llei 30/1995 d’ordenació de les assegurances privades.
Per Obligació legal: Jutges i autoritats que ho sol·licitin en el marc d’una investigació.

2. Política de privacitat, Mutualistes Assegurats i Proveïdors

2.1. MUTUALISTES I ASSEGURATS

2.1.1 Finalitat del tractament

Gestionar els serveis contractats, així com la seva gestió administrativa, econòmica i comptable. Per remetre comunicats sobre productes de la Mutualitat.

2.1.2 Bases legals pel tractament

L'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis sol·licitats.
Dur a terme anàlisis estadístiques actuarials, mesuraments i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per l’empresa, els usuaris i les seves necessitats, tendències, interessos i preferències.
L’interès legítim de la Mutualitat per l’enviament d’informació comercial i l’elaboració d’estudis de mercat i actuarials.


2.1.3 Termini de conservació

Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals, en la legislació comptable i fiscal i en els períodes de prescripció de responsabilitat penalment establerts.

En el cas d’enviaments comercials, les dades es conservaran indefinidament mentre no ens sol·liciti la seva supressió.

2.2. PROVEÏDORS

2.2.1. Finalitat del tractament

La finalitat del tractament és la gestió de proveïdors: gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

2.2.2. Bases legals pel tractament

La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual.

2.2.3. Termini de conservació

Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals, en la legislació comptable i fiscal i en els períodes de prescripció de responsabilitat penalment establerts.

2.3. Destinataris de les dades personals

Per obligació legal: a l'administració tributària per a pagament d'impostos, a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial.
Cessió necessària per a la realització dels serveis contractats: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns, companyies d'assegurances per a la gestió d'assegurances, entitats de recobrament per a la corresponent reclamació de deutes pendents de pagament.
L’empresa podrà comunicar les dades tractades, a altres entitats o organismes públics relacionats amb el sector assegurador amb finalitats estadístiques o de lluita contra el frau, així com per raons de reassegurament o coassegurament, segons estableix la llei 30/1995 d’ordenació de les assegurances privades.

3. Política de privacitat Autoritzacions i informes mèdics

3.1. AUTORITZACIONS PER PETICIÓ DE PROVES

3.1.1. Finalitat del tractament

Gestionar la petició de l’interessat per realitzar proves especials segons l’establert al contracte de serveis.

3.1.2. Bases legals pel tractament:

Relació contractual.

3.2. ENTREGA D’INFORMES MÈDICS

3.2.1. Finalitat del tractament:

Gestió de la sinistralitat

3.2.2. Bases legals pel tractament:

Relació contractual.
Consentiment de l’interessat en entregar l’informe per qualsevol mitjà de comunicació.

3.3. Termini de conservació:

Les dades es conservaran mentre duri la relació de serveis i una vegada finalitzada durant els terminis establerts legalment per la prescripció de qualsevol acció civil o penal de reclamació.

3.4. Destinataris de les dades personals

L’empresa podrà comunicar les dades tractades, a altres entitats o organismes públics relacionats amb el sector assegurador amb finalitats estadístiques o de lluita contra el frau, així com per raons de reassegurament o coassegurament, segons estableix la llei 30/1995 d’ordenació de les assegurances privades.
Per obligació legal: a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

4. Política de privacitat per les gravacions de locucions telefòniques

4.1. Finalitat del tractament

Garantir la seguretat i la qualitat del servei prestat.

4.2. Base legal pel tractament

El seu consentiment en continuar amb la locució.


4.3. Terminis de conservació

Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals, en la legislació comptable i fiscal i en els períodes de prescripció de responsabilitat penalment establerts.

4.4. Destinataris de les dades

La Mutualitat podrà comunicar les dades tractades a altres organismes o entitats del sector assegurador amb finalitats estadístiques o de lluita contra el frau, així com per raons de reassegurament o coassegurament, segons estableix la Llei 30/1995 d’ordenació de les assegurances privades.
Per Obligació legal: Jutges i autoritats que ho sol·licitin en el marc d’una investigació.

5. Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l’ASSEGURADORA, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.


Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

6. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.