Servei fons social, reeemborsament de quotes

Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió social a Prima Fixa, en el decurs dels més de 110 anys
d'activitat, ha estat sempre atenta a les necessitats dels mutualistes i més encara en moments de crisi i dificultats com aquests.

En el seu afany de contribuir en la recerca i implementació de solucions, des de la col·laboració i la solidaritat, als problemes actuals, crea el Fons social de reemborsament de quotes, una acció destinada a garantir la cobertura dels riscos personals assegurats pels nostres mutualistes, davant de situacions sobrevingudes de desocupació o incapacitat temporal, a través del reemborsament de quotes a satisfer durant la contingència, no repercutint cap cost als nostres Mutualistes.

Síntesi de funcionament. Preguntes més freqüents

És una quantia econòmica dotada amb 50.000€, destinada a reemborsar les quotes que paguen els socis mutualistes, en cas de desocupació o incapacitat temporal (per a autònoms) i d'acord amb les condicions establertes en la seva normativa de funcionament.

Tots els socis mutualistes que tinguin alguna d’aquestes assegurances: Gamma Salut, Vida, Accidents i Baixa Laboral, Pla de Protecció Personal i Incapacitat Temporal Previsió Mutual.

Aquest servei és totalment gratuït.

El fons Social està dotat per a la present anualitat, i finalitzarà quan s’exhaureixi i com a màxim fins a 31 de desembre de l'any en curs.

Cap per als socis mutualistes anteriors a l’1 de gener de l’any en curs. En cas de nous socis mutualistes amb alta del mateix any, s'estableix un període de carència de tres mesos.

Es contempla fins a 1.000€ per soci mutualista anualment

Cobreix la situació de desocupació per causes alienes i no imputables a la teva voluntat, sempre que el vincle laboral sigui un contracte indefinit.

En aquests supòsits no seràs perceptor d’aquest reemborsament ja que es troba expressament exclòs. Tals contingències hauran de produir-se a partir de l'1 de gener de l’any en curs i durant la vigència dels contractes d’assegurances.

Al departament d'atenció al mutualista, telèfon 937 36 50 60, al teu gestor personal o mediador de l'Asseguradora MútuaTerrassa.
Per saber la documentació per tramitar un reemborsament pots consultar la normativa de funcionament en format pdf, l'apartat 6.

Consulta la normativa, prestacions i com tramitar un reemborsament en el document en format pdf

Descarregar la normativa en format pdf (PDF 12kb)